27 اردیبهشت 1400
 توضیح سیستم


نام سیستم: سيستم مکانيزه بودجه و حسابداري اعتبارات هزينه اي (جاري)  
نام پشتیبان :  مهندس دارقیاسی
مشاهده لیست سیستمها

توضیحات :

*) عمليات بودجه
  - معرفي پارامتر هاي بودجه شامل :
  - معرفي برنامه هاي بودجه
  - معرفي فصلهاي بودجه
  - معرفي مواد بودجه
  - معرفي دستگاههاي اجرائي تابعه ( مراكز هزينه )
  - معرفي ساير محلهاي اعتباري ( رديف ، كد فرعي ، ساير منابع و 000000 ) در سه سطح
  - تفكيك موافقت نامه بودجه براي هر برنامه
  - تفكيك اصلاحيه هاي موافقت نامه بودجه براي هر برنامه
  - ورود تخصيص هاي بودجه برنامه اي و بودجه غير برنامه اي ( رديف ، كد فرعي و 000000 )
  - ورود دريافتي بودجه برنامه اي و بودجه غير برنامه اي ( رديف ، كد فرعي و 0000000 )
  - تامين اعتبار هزينه هاي قطعي و غير قطعي از محل بودجه برنامه اي و بودجه غيــر برنامه اي ( رديف ، كد فرعي و 0000) بر اساس سند هزينه

گزارشات بودجه
  - ليست موافقتنامه و اصلاحيه هاي بودجه برنامه اي
  - ليست تخصيص هاي بودجه برنامه اي و ساير محلها ( رديف ، كد فرعي و 000)
  - ليست دريافتي بودجه برنامه اي و ساير محلها ( رديف ، كد فرعي و 000)
  - دفاتر اجازات بودجه برنامه هاي و ساير محلها

* عمليات حسابداري دولتي
  - معرفي پارامترها ي حسابداري شامل :
  - * معرفي گروه حسابهاي مستفل
  - * معرفي سر فصل هاي كل
  - * معرفي سر فصل هاي معين براي هر كل
  - *معرفي سر فصل هاي تفضيل جهت هر معين به صورت انتخابي
  - ورود برگ بدهكار و بستانكار سند حسابداري
  - تصحيح و حذف برگ بدهكار و بستانكار سند حسابداري در صورت لزوم
  - مشاهده و چاپ يك سند خاص
  - ايجاد روز ، ماه و سال مالي جديد براي سيستم
  - گزارشات دفاتر حسابداري شامل :
  - دفتر روزنامه ، دفتر معين ، دفتر كل ، دفتر تفضيل ( صفحه نمايش و چاپگر )‌
  - تراز عمليات ماهانه و ضمائم آن شامل :
  - تراز عمليات دفتر كل : 12 ماهه ، نيمه بسته و بسته ( صفحه نمايش و چاپگر )‌
  - تراز عمليات دفتر كل بر اساس گروه حسابهاي مستقل
  - تراز عمليات دفتر معين
  - سياهه ريز بابت يك سرفصل خاص ( يا بابت يك سرفصل و معين انتخابي )
  - سياهه ريز وجوه دريافتي از خزانه بابت يك سر فصل خاص ( مدل 12 )
  - خلاصه حساب وجوه دريافتي از خزانه بابت يك سر فصل خاص ( مدل 18 )
  - خلاصه حساب وجوه دريافتي از خزانه داري كل در پايان ماة ( مدل 14 )
  - خلاصه حساب كل دريافت و پرداخت و موجودي ذيحسابي ( مدل 13 )
  - خلاصه حساب وجوه سپرده ( مدل 11 )‌
  - ريز اسناد هزينه
  - فرم 4 ستوني حساب سر فصل ها ( ماهيت بدهكار )
  - فرم 4 ستوني حساب سر فصل ها ( ماهيت بستانكار )
  - تنظيم فرمهاي تراز به صورت محاوره اي با سيستم و گرفتن گزارشات دلخواه

* عمليات بايگاني بودجه و حسابداري جاري
  در ايجاد سال مالي جديد سيستم بصورت اتوماتيك اطلاعات سال مالي قبل را بايگاني مي نمايد و با اين امكان مي توان در هر سال مالي اطلاعات سالهاي مالي گذشته را مشاهده و در صورت لزوم از آنها گزارش تهيه نمود .
مشتریان این سیستم:

   - اداره کل گمرک استان همدان
   - اداره کل امور مالياتي استان همدان
   - اداره کل اوقاف و امور خيريه استان همدان
   - اداره کل بازرگاني استان همدان
   - اداره کل تعاون استان همدان
   - اداره کل ثبت احوال استان همدان
   - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان
   - اداره کل حفاظت محيط زيست استان همدان
   - اداره کل دامپزشکي استان همدان
   - اداره کل منابع طبيعي استان همدان
   - اداره کل هواشناسي استان همدان
   - سازمان پزشکي قانوني استان همدان
   - سازمان آموزش فني و حرفه اي استان همدان
   - سازمان امور عشايري استان همدان
   - سازمان انتقال خون استان همدان
   - سازمان بهزيستي استان همدان
   - سازمان جهاد کشاورزي استان همدان
   - سازمان صنايع و معادن استان همدان
   - سازمان مسکن و شهرسازي استان همدان
   - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان
   - سازمان نوسازي و تجهيز مدارس استان همدان
   - نهضت سوادآموزي
   - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمانشاه
   - اداره کل کار و امور اجتماعي کرمانشاه
   - اداره کل هواشناسي استان کرمانشاه
   - سازمان انتقال خون استان کرمانشاه
   - سازمان پزشکي قانوني کرمانشاه
   - سازمان صنايع و معادن استان کرمانشاه
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پردازشگران همدان می باشد.