27 اردیبهشت 1400
 توضیح سیستم


نام سیستم: سيستم مکانيزه بودجه و حسابداري تملک دارايي هاي سرمايه اي (طرح هاي عمراني)  
نام پشتیبان :  مهندس دارقیاسی
مشاهده لیست سیستمها

توضیحات :

*) عمليات بودجه عمراني
  - معرفي پارامترهاي بودجه شامل :
  - معرفي طرح هاي عمراني
  - معرفي پروژه هاي هر طرح
  - معرفي فصول هزينه
  - معرفي مواد هزينه
  - معرفي مراكز هزينه
  - معرفي پيمانكاران ، شماره و تاريخ پيمان ، مبلغ پيمان ، مبلغ مجاز پيمان و 00000
  - معرفي منابع اعتباري طرح ها ( در دو سطح )‌
  - معرفي انواع اعتبارات پشتيباني
  - ايجاد موافقت نامه براي هر طرح
  - ورود تخصيص اعتبار براي هر طرح
  - ورود درخواست وجه از خزانه
  - ورود دريافتي از خزانه براي هر طرح
  - تامين اعتبار هزينه هاي قطعي و غير قطعي ( علي الحساب پيش پرداخت تنخواه ، تعهدات و جنسي ، تعامل بين آنها ، كنترل مبالغ پشتيباني و اعتبارات پشتيباني ، تعهدات و جنسي )

* گزارشات بودجه
  - مشاهده وضعيت مبلغي در هر لحظه شامل :
  - مشاهده اعتبار طرح يا پروژه
  - مشاهده تخصيص طرح ها
  - مشاهده دريافتي از خزانه طرح ها
  - مشاهده هزينه قطعي طرح يا پروژه
  - مشاهده هزينه غير قطعي يا پروژه
  - مشاهده وضعيت پيمانكاران بر اساس شماره پيمان
  - مشاهده وضعيت پيمانهاي يك طرح
  - ليست موافقتنامه و اصلاحيه هاي بودجه عمراني
  - ليست تخصيصهاي طرحها ( به تفكيك )
  - ليست دريافتي طرحها ( به تفكيك )
  - ليست هزينه هاي قطعي طرحها و پروژه ها ( به تفكيك )
  - ليست هزينه هاي غير قطعي طرحها و پروژه ها ( به
 تفكيك )‌
  - ليست پرداختي به پيمانكاران ( صورت
 وضعيت ، تعديل ، مابة التفاوت ) - گزارش فرم هاي تفريغ بودجه ( مدل هاي 11 گانة )
  - گزارش درخواست وجه از خزانه

* عمليات حسابداري دولتي
  - معرفي پارامترها ي حسابداري شامل :
  - * معرفي گروه حسابهاي مستفل
  - * معرفي سر فصل هاي كل
  - * معرفي معين جهت سر فصل كل
  - * معرفي تفضيلي جهت سر فصل هاي معين بصورت اختياري
  - ورود برگ بدهكار و بستانكار سند حسابداري
  - معرفي پارامترهاي تغريغ بودجه
  - تصحيح و حذف برگ بدهكار و بستانكار سند حسابداري در صورت لزوم
  - مشاهده و چاپ يك سند خاص
  - ايجاد روز ، ماه و سال مالي جديد براي سيستم
  - گزارشات دفاتر حسابداري شامل :
  - دفتر روزنامه ، دفتر معين ، دفتر كل ( صفحه نمايش و چاپگر )‌
  - تراز عمليات ماهانه و ضمائم آن شامل :
  - تراز عمليات دفتر كل : 12 ماهه ، نيمه بسته و بسته ( صفحه نمايش و چاپگر )‌
  - تراز عمليات دفتر كل جهت يك طرح خاص ( صفحه نمايش و چاپگر )‌
  - تراز عمليات دفتر كل بر اساس گروه حسابهاي مستقل
  - تراز عمليات دفتر معين
  - سياهه ريز بابت يك سرفصل خاص ( يا بابت يك سرفصل و معين انتخابي )
  - سياهه ريز وجوه دريافتي از خزانه بابت يك سر فصل خاص ( مدل 12 )
  - خلاصه حساب وجوه دريافتي از خزانه بابت يك سر فصل خاص ( مدل 18 )
  - خلاصه حساب وجوه دريافتي از خزانه داريكل در پايان ماة ( مدل 14 )
  - خلاصه حساب كل دريافت و پرداخت و موجود ذيحسابي ( مدل 13 )
  - خلاصه حساب وجوه سپرده ( مدل 11 )‌
  - ريز اسناد هزينه هاي انجام شده طرح ها ( مدل 16 )
  - خلاصه حساب هزينه هاي انجام شده طرح ها ( مدل 15 )
  - خلاصه حساب كل اعتبار و هزينه طرح ها
  - خلاصه حساب هزينه هاي انتخابي طرح ها ( بر اساس نوع هزينه )
  - خلاصه حساب كل هزينه هاي جذب شده طرحها ( ليست جذب )
  - فرم 4 ستوني حساب سر فصل ها ( ماهيت بدهكار )
  - فرم 4 ستوني حساب سر فصل ها ( ماهيت بستانكار )
  - تنظيم فرمهاي تراز به صــورت محاوره اي با سيستم و گرفتــن گزارشـــات دلخــواه

*) عمليات بايگاني بودجه و حسابداري عمراني
در ايجاد سال مالي جديد سيستم بصــورت اتوماتـيك اطلاعات سال مالي قبل را بايگاني مي نمايد و با اين امكان مي توان در هر سال مالي اطلاعات سالهاي مالي گذشته را مشاهده و در صورت لزوم از آنها گزارش تهيه نمود .
مشتریان این سیستم:

   - اداره کل گمرک استان همدان
   - اداره کل امور مالياتي استان همدان
   - اداره کل اوقاف و امور خيريه استان همدان
   - اداره کل بازرگاني استان همدان
   - اداره کل تعاون استان همدان
   - اداره کل ثبت احوال استان همدان
   - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان
   - اداره کل حفاظت محيط زيست استان همدان
   - اداره کل دامپزشکي استان همدان
   - اداره کل راه و ترابري استان همدان
   - اداره کل زندانهاي استان همدان
   - اداره کل منابع طبيعي استان همدان
   - اداره کل هواشناسي استان همدان
   - سازمان پزشکي قانوني استان همدان
   - سازمان آموزش فني و حرفه اي استان همدان
   - سازمان امور عشايري استان همدان
   - سازمان انتقال خون استان همدان
   - سازمان بهزيستي استان همدان
   - سازمان جهاد کشاورزي استان همدان
   - سازمان صنايع و معادن استان همدان
   - سازمان مسکن و شهرسازي استان همدان
   - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان
   - شرکت آب و فاضلاب روستايي استان همدان
   - نهضت سوادآموزي
   - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمانشاه
   - اداره کل کار و امور اجتماعي کرمانشاه
   - اداره کل هواشناسي استان کرمانشاه
   - سازمان انتقال خون استان کرمانشاه
   - سازمان پزشکي قانوني کرمانشاه
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پردازشگران همدان می باشد.