27 اردیبهشت 1400
 توضیح سیستم


نام سیستم: سيستم مکانيزه ضمانت نامه هاي بانکي  
نام پشتیبان :  مهندس امام
مشاهده لیست سیستمها

توضیحات :

1- معرفي پارامترها
  - معرفي اطلاعات عمومي دستگاه اجرائي
  - معرفي تضمين
  - معرفيي انواع تضمين
  - معرفي عنوان تضمين
  - معرفي بانك و شعبه
  - معرفي پيمانكار
  - معرفي شهرستان
  - معرفي شرح هاي عمومي

2- عمليات ضمانت نامه
  - ورود ضمانت نامه
  - تمديد ضمانت نامه
  - تقاضاي تمديد نامه از بانك
  - ثبت تمديد نامه
  - تسويه يا ابطال ضمانت نامه

3- گزارشات
  - ليست بر اساس فيلد هاي انتخابي
  - فهرست ضمانت نامه هاي بانكي و ساير تضمين هاي عامليت ذيحسابي
  - گزارش سر رسيد تضمين
  - گزارش بازه اي تضمين هاي وصولي و ابطال شده
  - گزارش وضعيت يك قرارداد
مشتریان این سیستم:

   - سازمان صنايع و معادن استان همدان
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پردازشگران همدان می باشد.