27 اردیبهشت 1400
 محصولات

  سيستم مکانيزه بودجه و حسابداري اعتبارات هزينه اي (جاري)
  سيستم مکانيزه بودجه و حسابداري تملک دارايي هاي سرمايه اي (طرح هاي عمراني)
  سيستم مکانيزه حقوق و دستمزد
  سيستم مکانيزه صدور چک
  سيستم مکانيره سپرده ذيحسابي
  سيستم مکانيزه سپرده خزانه
  سيستم مکانيزه اموال
  سيستم مکانيزه کارپردازي
  سيستم مکانيزه ضمانت نامه هاي بانکي
  سيستم مکانيزه حسابداري و بايگاني مالي و صدور فاکتور (خصوصي)
  سيستم مکانيزه کارگزيني (دولتي و کارگري)
  سيستم مکانيزه آمار و اطلاعات نظام طرح هاي عمراني (کنترل پروژه)
  سيستم مکانيزه MIS بودجه و اعتبارات جاري
  سيستم مکانيزه سهام شرکت هاي سهامي عام
  سيستم مکانيزه حسابداري مراکز مشاع (مخصوص موسسات حسابداري با N مشتري)
  سيستم مکانيزه حسابداري و کنترل (کاشت، داشت، برداشت) پيمانکاران چعندر
  سيستم مکانيزه فروش کارخانجات نوشابه
  سيستم مکانيزه آمار و اطلاعات اموات (باغ بهشت)
  سيستم مکانيزه آمار و اطلاعات مطب پزشکان دانشگاه علوم پزشکي
  سيستم مکانيزه انبارداري و حسابداري کالا(عددي و ريالي)

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پردازشگران همدان می باشد.